Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Bài tập định khoản: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhBài tập định khoản : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Trích dẫn các nguồn internet.
Tài liệu bài tập định khoản hoạch toán DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài 1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo
phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp  khai thường xuyên, tính
giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ  các tài liêu:
Hàng tồn đầu kỳ:
·      Tồn tại kho: 1.000 đơn vị          (trị giá 10.000.000đ)
·      Tồn tại quầy:     500 đơn vị          (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)
1. Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ.
2. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị.
3. Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ: 132.000.000đ.
4. Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đơn vị. Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế.
5. Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)

Yếu tố chi phí                                 Phục vụ bán hàng                        Phục vụ quản 
Lương                                                   10.000.000                                 5.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ                              1.900.000                                   950.000
Vật liệu bao gói hàng                               2.520.000                                        -
Khấu hao                                               5.000.000                                   1.500.000
Dịch vụ mua ngoài                                 4.380.000                                    6.250.000
Chi bằng tiền mặt                                   3.500.000                                    7.500.000
Cộng                                    27.300.000                         21.200.000

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng  xác định lợi nhuận trước thuế.
Bài giải
Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:
                         10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000
12.857 = -----------------------------------------------------------------
                                       1.000 + 500 + 9.000

1.
Nợ TK 156:                        120.000.000
Nợ TK 133:                          12.000.000
     Có TK 331:        132.000.000
2.
Nợ TK 156 (Q):                  89.999.000      = 7.000 x 12.857
Có TK 156 (K): 89.999.000
3.
Nợ TK 632:    77.142.000      = 6.000 x 12.857
      Có TK 156 (Q): 77.142.000
Nợ TK 111:                        132.000.000
    Có TK 511:         120.000.000
    Có TK 333:           12.000.000
4.
Nợ TK 632:    257.140      = (1500 – 1480) x 12.857
        Có TK 156 (Q):         257.140

Nợ TK 1388:     440.000 = 20 x 22.000
     Có TK 632:                  257.140
     Có TK 711:                  182.860
5.
Nợ TK 641:        10.000.000
Nợ TK 642:        5.000.000
     Có TK 334:           15.000.000

Nợ TK 641:                 1.900.000
Nợ TK 642:                  950.000
        Có TK 338:              2.850.000

Nợ TK 641:    2.520.000
    Có TK 331:    2.520.000

Nợ TK 641:  5.000.000
Nợ TK 642:  1.500.000
   Có TK 214:   6.500.000

Nợ TK 641:     4.380.000
Nợ TK 642:     6.250.000
     Có TK 331:       10.630.000

Nợ TK 641:      3.500.000
Nợ TK 642:      7.500.000
    Có TK 111:        11.000.000

Kết chuyển:
Nợ TK 511:          120.000.000
     Có TK 911:         120.000.000

Nợ TK 911:     125.642.000
   Có TK 632:           77.142.000
   Có TK 641:           27.300.000
Có TK 642:           21.200.000

Nợ TK 711:        182.860
    Có TK 911:       182.860
Kết chuyển lỗ:
Nợ TK 421:      5.459.140
   Có TK 911:      5.459.140


Bài 2: Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12
 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.
Giả định đầu tháng 12 các tài kho ản có số dư hợp lý:
1. Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển
hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế
600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
2. Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho
500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng
tiền mặt.
3. Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z
là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng.
4. Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo
giá bán chưa thuế 260.000.000đ và thuế giá trị gia tăng 26.000.000đ, giá mua
200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua.
5. Ngày 11/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi
ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số hàng      theo giá bán chưa thuế
20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua
theo số thực tế, tiền chưa thanh toán .
6. Ngày 16/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty Y theo hình thức chuyển
hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế
900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
7. Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX và đã bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa
thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh
toán.
8. Ngày 19/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi
ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ,
giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn,
tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán.
9. Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của
hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.
10. Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa
thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.
11. Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng,
giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.
Yêu cầu:
1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên
2. Tính  lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.
3. Tính  lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.
Bài giải
1.
Nợ TK 157:     500.000.000
   Có TK 156:      500.000.000

2.
Nợ TK 632:         500.000.000
    Có TK 156:      500.000.000

Nợ TK 111:      660.000.000
    Có TK 511:       600.000.000
    Có TK 3331:      60.000.000
3.
Nợ TK 331:       250.000
      Có TK 521:       250.000
4.
Nợ TK 531:         260.000.000
Nợ TK 333:         26.000.000
     Có TK 111:       286.000.000

Nợ TK 1388:       200.000.000
     Có TK 632:      200.000.000
5.
Nợ TK 632:      482.000.000 = 500.000.000 - 18.000.000
    Có TK 157:      482.000.000

Nợ TK 1381:         18.000.000
       Có TK 157:   18.000.000

Nợ TK 132:          638.000.000
   Có TK 511:       580.000.000   = 600.000.000 - 20.000.000
   Có TK 333:         58.000.000
6.
Nợ TK 157:      700.000.000
     Có TK 156:      700.000.000
7.
Nợ TK 131:      407.000.000
   Có TK 511:       370.000.000
   Có TK 333:         37.000.000

Nợ TK 632:    200.000.000
Nợ TK 133:      20.000.000
    Có TK 331:      220.000.000
8.
Nợ TK 632:     700.000.000
   Có TK 157:    700.000.000


Nợ TK 1388:    80.000.000
     Có TK 3381:   80.000.000

Nợ TK 132:      990.000.000
   Có TK 511:       900.000.000
   Có TK 333:         90.000.000
9.
Nợ TK 632:         160.000
  Có TK 156:    160.000

Nợ TK 642:        220.000
   Có TK 512:      200.000
   Có TK 3331:      20.000
10.
Nợ TK 632:        4.000.000
   Có TK 156:     4.000.000

Nợ TK 4312:        5.500.000
  Có TK 512:            5.000.000
  Có TK 3331:             500.000
11.
Nợ TK 632:       80.000
Có TK 156:            80.000

Nợ TK 4311:      110.000
  Có TK 512:                100.000
  Có TK 3331:                10.000
Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:
Nợ TK 511:         510.000.000
  Có TK 531:      260.000.000
  Có TK 521:      250.000.000

Nợ TK 511:                  1.940.000.000
Nợ TK 512:   5.300.000        = 5.000.000 + 100.000 + 200.000
   Có TK 911: 1.945.300.000
Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:
Nợ TK 911:                1.886.240.000
   Có TK 632:1.886.240.000

Bài 3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán hàng  quản  doanh nghiệp như sau:
1. Lương phải trả cho nhân viên bán hàng và bốc xếp, đóng gói là 10.000.000đ, nhân viên quản lý 8.000.000đ, trích BHXH, BHYT, KPCĐ đúng chế độ.
2. Xuất kho một số công cụ dùng phục vụ bán hàng 2.000.000đ, phân bổ trong 4 tháng.
3. Xuất kho vật liệu phụ cho bán hàng 200.000đ, cho quản lý 300.000đ, vật liệu sử dụng hết trong tháng.
4. Rút TGNH trả tiền thuế môn bài cho công ty 1.200.000đ, kế toán phân bổ 12 tháng.
5. Chi tiền mặt trả phí vận chuyển bán hàng 3.000.000đ.
6. Chi tiền mặt nộp thuế cầu đường cho các phương tiện vân chuyển công ty 400.000đ
7. Chi tiền mặt trả tiền cho chuyên viên kế toán tổ chức và tập huấn cho nhân viên phòng kế toán công ty 1.300.000đ.
8. Phải trả tiền chi phí quảng cáo hàng hóa 60.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ 6.000.000đ, phân bổ 6 tháng.
9. Nhận hóa đơn tiếp khách của công ty giá chưa thuế 900.000đ, thuế GTGT 150.000đ, chưa trả tiền.
10. Khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng 1.400.000đ, bộ phận quản lý 1.600.000đ.
11. Phải trả tiền điện, nước, điện thoại theo hóa đơn tháng này là 2.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ tính 10%.
-      Dùng cho kho hàng hóa: 1.200.000đ
-      Dùng cho bán hàng:                  800.000đ
12. Lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 1.000.000đ.
13. Lập dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 700.000đ.
Yêu cầu:
1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
2. Tính  lập bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động vào cuối kỳ.
3. Căn cứ số liệu của BT 7.2  BT 7.3 trình bày trên  đồ tài khoản chữ T để xác định
kết qủa kinh doanh (cho biết công ty đang trong giai đoạn miễn thuế TNDN).
Bài giải
1.
Nợ TK 641:                  10.000.000
Nợ TK 642:                     8.000.000
   Có TK 334: 18.000.000

Nợ TK 641:                     1.900.000              = 10.000.000 x 19%
Nợ TK 642:                     1.520.000              = 8.000.000 x 19%
Nợ TK 334:                     1.080.000              = 18.000.000 x 6%
    Có TK 338:      4.500.000
2.
Nợ TK 142:                     2.000.000
Có TK 153:      2.000.000

Nợ TK 641:                         500.000
   Có TK 142:          500.000
3.
Nợ TK 641:                         200.000
Nợ TK 642:                         300.000
    Có TK 152:          500.000
4.
Nợ TK 142:         1.200.000
   Có TK 3338: 1.200.000

Nợ TK 642:                         100.000
Có TK 142:          100.000
5.
Nợ TK 642:                     3.000.000
   Có TK 111:      3.000.000
6.
Nợ TK 642:                         400.000
  Có TK 3339:       400.000

Nợ TK 3339:                      400.000
    Có TK 111:          400.000
7.
Nợ TK 642:                     1.300.000
   Có TK 111:      1.300.000
8.
Nợ TK 142:                  60.000.000
Nợ TK 133:                     6.000.000
   Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 641:                  10.000.000
    Có TK 142: 10.000.000
9.
Nợ TK 642:                         900.000
Nợ TK 133:                         150.000
    Có TK 331:      1.050.000

10.
Nợ TK 641:                     1.400.000
Nợ TK 642:                     1.600.000
    Có TK 214:      3.000.000
11.
Nợ TK 641:                         800.000
Nợ TK 642:                     1.200.000
Nợ TK 133:                         200.000
    Có TK 331:      2.200.000
12.
Nợ TK 641:                     1.000.000
    Có TK 532:      1.000.000
13.
Nợ TK 642:                         700.000
    Có TK 351:          700.000
Kết chuyển toàn bộ chi phí họat động vào cuối kỳ:
Nợ TK 911:                   44.820.000
    Có TK 641: 25.800.000
    Có TK 642: 19.020.000


Bài 4: Tại một doanh nghiệp trong tháng  tinh hình sau:
1. Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ. Chi phí theo dõi họat
động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt.
2. Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ.
3. Thu được nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.
4. Thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ, hao mòn 13.800.000đ, chi phí thanh lý
300.000đ, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ.
5. Bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000đ, giá bán thu bằng tiền
mặt 11.000.000đ.
6. Xử lý nợ phải trả 4 năm trước không ai đòi 10.000.000đ vào thu nhập khác.
7. Nhận thông báo được chia cổ tức đầu tư chứng khoán 5.000.000đ.
8. Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ.
9. Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay.
Yêu cầu:
1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
2. Kết chuyển tính kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tài chính,  khác.
Bài giải
1.
Nợ TK 1388:                  5.000.000
   Có TK 515:      5.000.000

Nợ TK 635:            500.000
     Có TK 111:          500.000
2.
Nợ TK 811:     2.000.000
   Có TK 112:      2.000.000
3.
Nợ TK 111:        10.000.000
   Có TK 711: 10.000.000
( Có TK 004: 10.000.000 )
4.
Nợ TK 811:                     1.200.000
Nợ TK 214:                  13.800.000
     Có TK 211: 15.000.000

Nợ TK 811:              300.000
      Có TK 111:          300.000

Nợ TK 111:                          800.000
      Có TK 711:          800.000
5.
Nợ TK 111:                   11.000.000
Nợ TK 635:                     1.000.000
     Có TK 121: 12.000.000
6.
Nợ TK 331:                  10.000.000
   Có TK 711: 10.000.000
7.
Nợ TK 1388:                  5.000.000
    Có TK 515:      5.000.000
8.
Nợ TK 333:                     6.000.000
     Có TK 711:      6.000.000
9.
Nợ TK 111:                      7.000.000
    Có TK 515:      7.000.000
Kết chuyển tính kết quả kinh doanh:
Nợ TK 911:                     5.000.000
    Có TK 635:      1.500.000
    Có TK 811:      3.500.000

Nợ TK 711:                   26.800.000
Nợ TK 515:                  17.000.000
    Có TK 911: 43.800.000

Nợ TK 911:                   38.800.000
     Có TK 421: 38.800.000


Bài 5. Tập hợp doanh thu  chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm:
1. Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ. Chiết khấu thương mại là 500.000đ, giảm
giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9.000.000đ.
2. Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ.
3. Thu nhập khác: 200.000đ
4. Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại): 158.000.000đ và giá
vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ.
5. Chi phí tài chính: 4.000.000đ.
6. Chi phí bán hàng: 20.000.000đ.
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ
8. Chi phí khác: 2.300.000đ.
Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán sau:
a. Phân bổ công cụ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp hàng kỳ là
800.000đ.
b. Dự phòng chi phí bảo hành hàng hóa kỳ này là 500.000đ.
c. Dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 200.000đ.
d. Tính và ghi nhận doanh thu tài chính khoản tiền lãi cho vay phải thu vào cuối kỳ
2.000.000đ.
e. Kết chuyển từ doanh thu chưa thực hiện khoản lãi trả góp hàng tháng đã thu của
khách hành là 3.000.000đ.
Yêu cầu:
1. Trình bày trên  đồ tài khoản chữ T các TK  liên quan để thực hiện các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thuế TNDN).
2. Giả sử doanh nghiệp trong kỳ  10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị loại trước khi tính thuế TNDN. Các khoản doanh thu, thu nhập  chi phí còn lại đều là đối tượng tính thuế TNDN hợp pháp, hợp lệ. Thuế suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thuế. Hãy thực hiện lại các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1).
Bài làm
1.
Nợ TK 511:                  256.000.000
     Có TK 521:            500.000
     Có TK 532:        1.500.000
     Có TK 531:        9.000.000
     Có TK 911: 245.000.000
2.
Nợ TK 515:                    18.000.000            = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000
    Có TK 911:     18.000.000

3.
Nợ TK 711:                           200.000
   Có TK 911:            200.000
4.
Nợ TK 911:                  150.000.000
   Có TK 632: 150.000.000
5.
Nợ TK 911:                       4.000.000
   Có TK 635:        4.000.000
6.
Nợ TK 911:        20.500.000
    Có TK 641:     20.500.000    = 20.000.000 + 500.000
7.
Nợ TK 911:                     13.000.000
        Có TK 642:     13.000.000     = 12.000.000 + 800.000 + 200.000
8.
Nợ TK 911:                       2.300.000
       Có TK 811:        2.300.000
Bút toán điều chỉnh (lẽ ra cái này điều chỉnh trước rồi mới ghi nhận vào 911):
a.
Nợ TK 642:                           800.000
   Có TK 142:            800.000

b.
Nợ TK 641:                           500.000
Có TK 352:            500.000
c.
Nợ TK 642:                           200.000
Có TK 351:            200.000
d.
Nợ TK 1381:                    2.000.000
Có TK 515:        2.000.000

e.
Nợ TK 338:                       3.000.000
Có TK 515:        3.000.000
Link doawload: