Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới


Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới gồm 2 giai đoạn:
1. Từ đại hội VI đến đại hội VIII
Đây là giai đoạn hình thành và phát triển tư duy của Đảng về kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại.Kinh tế thị trường đã có mầm mống từ trong xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển trong xã hội chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường lấy khoa học, công nghệ hiện đại làm cơ sở và nền xã hội hóa cao.
Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kì quá độ chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường xét dưới góc độ “một kiểu tổ chức kinh tế “ là phương thức tổ chức , vận hành nền kinh tế, là phương tiện điều tiết mối quan hệ giữa người với nhau. Bản thân kinh tế thị trường không phải là đặc trưng bản chất cho chế độ kinh tế cơ bản của xã hội. Kinh tế thị trường tồn tại và phát triển ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Kinh tế thị trường không đói lập với chủ nghĩa xã hội, nó tồn tại khách quan trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả chủ nghĩa xá hội.
Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta : Kinh tế thị trường không đối lập với CNXH , nó tồn tại khách quan trong thời kì quá độ lên CNXH. Vì vậy, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH ở nước ta.
Trước đổi mới do chưa thừa nhận trong thời kì quá độ nên CNXH ở nuớc ta còn tồn tại sản xuất hàng hoá và cơ chế thị truờng nên chúng ta đã xem kế hoạch là đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế XHCN, đã thực hiện phân bổ cho mọi nguồn lực theo kế hoạch là chủ yếu còn thị trường chỉ đuọc coi là 1 công cụ tứ yếu bổ sung cho kế hoạch do đó không cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH.
Vào thì kì đổi mới , chúng ta ngày càng nhận rõ kinh tế thị truờng, nếu biết vận dụng đúng thì nó có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế. Có thể dùng cơ chế thị truờng làm cơ sở phân bổ các ngồn lực kinh tế, dùng tín hiệu giá cả để điều tiết chủng loại và số luợng hàng hoá, điều hoà quan hệ cung cầu, điều tiết tỷ lệ sản xuất thông qua cơ chế cạnh tranh, thúc đẩy cải tiến, đào tạo lạc hậu .
2. Đại hội IX đến Đại hội X
Đại hội IX( tháng 4 năm 2001) đã xác định nền kinh tế thị truờng định huớng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá đọ lên CNXH. Đó là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà Nước theo định huớng XHCN.Từ đó Đại hội đưa ra khái niệm kinh tế thị truờng định huớng XHCN: “ Là 1 kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo qui luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”
Thàng 10/2006, đã làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở nuớc ta ở 4 tiêu chí :
Mục đích phát triển : Nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nuớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh , giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giầu chính đáng và giúp đỡ người khác thoát nghèo.
Phát triển các thành phần kinh tế: Trong đó kinh tế nông nghiệp giữa vai trò chủ đạo, kinh tế nông nghiệp cùng với kinh tế tập thể càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.
Định huớng xã hội và phân phối : Thhực hiện tiến bộ công bằng xã hội ngay trang từng bước đi và từng chính sách phát triển, phát triển kinh tế gắn kết đôngf bộ với phát triển xã hội, văn hoá, giáo dục, thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội.
Quản lý: phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, đảm bảo vai trò quản lý điều tiết pháp quyền XHCN duới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, điều này được thể hiện rõ ràng tính định hướng XHCN.