Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Phân tích tính đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930 của Đảng?


Phân tích tính đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930 của Đảng?
Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua chính cương vắn tắt (thông qua hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930), Sách lượt vắn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó họp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta- Cương lĩnh Hồ Chí Minh.
Tính đúng đắn của cương lĩnh được thể hiện ở những vấn đề sau:
Về cơ sở lí luận: Cương lĩnh đã dựa trên nền tảng lí luận của Chủ nghia Mac-Lenin, một hệ thống lí luận đúng đắn và khoa học. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam trỉa qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giai đoạn cách mạng này kế tiếp nhau, không có bức tường nào ngăn cách. Cương lĩnh chủ trương: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng đi tới xã hội cộng sản”. Qua đó ta thấy rằng: Đảng đã nhận thức rõ con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là kết hợp và gương cao hai ngọn cờ độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đây là điêu hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của lich sử nước ta. Đồng thời, chúng ta thấy được sự vận dụng sang tạo và hợp lí lí luận không ngừng của chủ nghĩa Mac-Lenin.
Cương lĩnh khẳng định, nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là chống đế quốc và chống phong kiến điều này cũng thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh. Tính đúng đắn và sang tạo thể hiện ở chỗ Cương lĩnh đã giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam và vận dụng chủ nghĩa sang tạo của Mac-Lenin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó là: Mâu thuẫn giữa các toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược; mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Cách mạng Việt Nam muốn đi đến thắng lợi phải giải quyết thành công hai mâu thuẫn đó, nghĩa là hoàn thành hai nhiệm vụ do cương lĩnh đề ra.
Về mối quan hệ giữa hai hiệm vụ trên, cương lĩnh đề cao vấn đề dân tộc hơn vấn đề đấu tranh giai cấp và chống phong kiến là đúng đắn và sang tạo. Vì vấn đề giải phóng dân tộc luôn là vấn đề vứt xúc nhất.
Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh xác định ngoài giai cấp công nhân, nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, thì cách mạng “ phải hết sức liên hệ với tiểu tư sản, trí thức và trung nông… để kéo họ về phe vô sản giai cấp, phải tranh thủ các lực lượng cách mạng khác. Đó cũng là vấn đề thể hiện sự ưu tiên hơn cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc của Cương lĩnh, đều hoàn toàn đúng đắn và hợp lí.
Cương lĩnh đã xác định đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng: cách mạng muốn thắng lợi phải đặc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một chính đảng của giai cấp công nhân.
Cương lĩnh khẳng định, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đây cũng là một nội dung thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh.
Tóm lại Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn nhuẫn nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn sâu sắc.